دانلود کمکی پایان نامه جوشکاری بریزینگ

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:مقدمه:

امروزه بریزینگ بعنوان یکی از روشهای موثر در اتصال فلزات مختلف ‘ در سطح وسیعی توسط مهندسا ن مورد تحقیق وبرسی قرار گرفته است.

نتیجه عملی آن گسترش انواع روشهای بریزینگ ‘ انواع فیلر متالها ‘ انواع فلاکسها و بکارگیری آنها در توسعه فرایند بریزینگ در اتصال فلزات مختلف بوده است .

ازجمله فلزاتی که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی و غذایی دارد. خانواده فولادهای زنگ نزن می باشد که در نتیجه ساخت ابزارها و وسایل مختلف در این زمینه‌ها نیاز به فرایند ها ی اتصال بوجود خواهد آمد .

اهمیت موضوع فوق و در این مورد پایین بودن سطح مطالعات ‘ در کشور ما سبب شد تا 

موضوع پروژه فارغ التحصیلی خود را به "بریزینگ فولادها ی زنگ نزن" اختصاص دهم .

در این پروژه به ارایه راهکارها یی در زمینه انواع روشهای بریزینگ‘ وبریزینگ انواع فولادهای زنگ نزن پرداخته شده است...


فصل 1

اصول بریزینگ 

١.١ تعریف بریزینگ:

بریزینگ فرآیند اتصالی است که درآن فلزات جامد بافاصلهء بسیار کم توسط یک فلزمایع که دردمای بالای C’450 ذوب می شود به یکدیگر متصل می شوند. 

یک اتصال بریز محکم‘ معمولا" زمانی حاصل می شود که انتخاب آلیاژ فیلرمتال مناسب باشد ‘ سطح فلز پایه تمیز باشد ودرهنگام اعمال حرارت وجریان یافتن فیلرمتال مذاب نیز ‘ تمیز باقی بماند وطرح اتصال مناسبی انتخاب شود . ..


٢. ١قواعد فیزیکی : 

 

فصل ٢ 

انواع روشهای بریزینگ


بریزینگ شعله ای :

دراین روش منبع حرارت ازشعلهء یک گاز سوختنی تامین می شود. این گازهم با هوا وهم 

بااکسیژن مخلوط شده وشعله حاصله به قطعه کار اعمال می شود تابه درجه حرارت مناسب جهت انجام بریزینگ برسد ...


مزایا ومحدودیتها : 

کاربردها : 

تجهیزات : 

تکنیکها : 

بریزینگ کوره ای : 


مزایای فرآیند :

محدودیتها : 

کوره ها و ابزارهای کنترلی :

اساسا" سه نوع کوره وجود دارد : 

یک مثال از کوره مدل پیوسته کوره نوار نقاله است ( شکل شماره 2-3 ) 

شکل. 2-3 :کوره بریزینگ از نوع پیوسته که از یک ژاکت آبی جهت خنک کاری استفاده میکند

شکل 2-4: نمونه ای از ساختمان کوره خلا ‘ که برای بریزینگ قطعات کوچک بسیار ایده آل است.

کاربردهای صنعتی : 

نکات ایمنی وبهداشتی : 

برزینگ القایی : 


مزایا : 

محدودیتها : 

طراحی اتصال : 

پارامترهای اتصال : 

تاثیر انبساط حرارتی برروی تنش : 

فاکتورهای انسانی 

بریزینگ غوطه ای: 

ساختارکوره : 


(c) و (d)بصورت داخلی حرارت داده می شوند. 

جزئیات فرآیند : 

نگهداری تجهیزات :

کاربردها : 

جدول 2-2:پارامترهایی که در بریزینگ غوطه ای برای نمک مذاب باید در آلیاژهای زیر باید رعایت شود

نکات ایمنی 

بریزینگ نفوذی : 

بریزینگ اگزوترمیک : 

مزایا ومعایب فرآیند : 

بعضی ازمعایب EXP 

انواع ترکیبات 

تجهیزات : 

روش : 

فصل ۳

فولادهای زنگ نزن


۱.۳ تعریف فولادزنگ نزن:

واژه فولادزنگ نزن که امروزه استفاده می شود به طیف وسیعی از آلیاژهای آهن که باکرم ترکیب می شود ودر مواردی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی یا حرارت است مورد استفاده قرار می گیرد اطلاق می شود...

۲.۳ انواع فولادزنگ نزن 

فولادهای سختی نا پذیر آستینیتی:

فولادهای زنگ نزن فریتی سختی ناپذیر : 

۴

۱.۴ بریزینگ فولادهای زنگ نزن 

۱.۴ مقدمه:

فولادهای زنگ نزن جزء آن دسته آلیاژ هایی هستنند که بریزینگ آنها مشکلی ندارد اما آلیاژهایی از آن که شامل تیتانیوم یا الومینیوم هستنند نیازبه رعایت نکات بیشتری جهت جلوگیری از اکسیداسیون آلیاژ درحین سیکل بریزینگ دارند . نتایج عالی زمانی می تواند بدست آید که فولادهای زنگ نزن به شکل استاندارد و با کربن کمتر از سه درصد بریز شوند . ..


۲.۴ کارایی : 

۳.۴ قابلیت بریزینگ : 

۴.۴ ناخالصی ها وآلودگی های سطح : 

۵.۴ فیلرمتال بریزینگ : 

فیلرمتالهای نقره بریزینگ:

فیلرمتالهای نیکل بریزینگ:

فیلرمتالهای مس- بریزینگ : 

فیلرمتالهای طلا- بریزینگ: گروه ( BAu ) 

فیلرمتالهای کبالت- بریزینگ: گروه ( BCo ) 

۶.۴ فلاکسها :

فصل 5

روشها ی بریزینگ فولادهای زنگ نزن ۵

۱.۵ بریزینگ شعله ای : 

برای فولادهای زنگ نزن اصول بریزینگ شعله ای‘ مزایا ومحدودیتها اساسا" همانهایی هستنند که درفولادهای کربنی استفاده می شوند . 

اگرچه بدلیل ویژگیهای متالوژی فولادهای زنگ نزن ونیازمندی های آن به مقاوم بودن دربرابرخوردگی بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که توجهات ویژه ای درانتخاب نوع شعله وترکیبات سیم جوش مبذول گردد . ..


فیلرمتال:

فلاکس : 

مثال : بریزینگ شعله ای فولادهای زنگ نزن به نیکل : 

۲.۵ بریزینگ کوره ای : 

۳.۵ بریزینگ کوره ای درهیدروژن خشک : 

معایب اصلی هیدروژن

مثال 8 : استفاده ازبریزهیدروژن درساخت یک ابزار پزشکی ومقایسه آن باجوش . 

۴.۵ بریزینگ کوره ای درآمونیاک تجزیه شده : 

۵.۵ بریزینگ کوره ای درآرگن : 

۶.۵ بریزینگ کوره ای دراتمسفرهوا : 

اصلی ترین مزایای بریزینگ کوره ای 

۷.۵ بریزینگ القا یی : 

۸.۵ بریزینگ غوطه ور درحمام نمک : 

۹.۵بریزینگ باپرتوهای پرانرژی :

فصل ۶

بازرسی 

۱.۶ تعریف: 

بازرسی بعنوان آخرین گام درفرآیند بریزینگ قطعات وگام اصلی دراطمینان بخشیدن وکیفیت دادن به مجموعه بریز شده است . 

این عمل یک ارزیابی کلی است ازاستحکام نهایی اتصال بریز شده که قبل ازمراحل دیگر فرآیند انجام می شود . 

نوع طراحی محل اتصال برنحوه بازرسی بسیار موثر است محل بازرسی باید طوری باشد که اتصال کاملا" و براحتی قابل دسترسی باشد . روش بازرسی دربسیاری ازمراحل می تواند ساده انتخاب شود باانتخاب طرح اتصال مناسب می توان روش بازرسی راساده تر کرد وتعداد موارد رد کیفیت راکاهش داد . 

روش بارسی که انتخاب می شود تاقطعاتی که بریزینگ آنها به اتمام رسیده باآن ارزیابی شوند باید باتوجه به نوع سرویس دهی آن قطعه باشد . ..


روشهای بازرسی 

۲.۶ تستهای غیر مخرب : 

بازرسی چشمی ( VT): 

تست محک ( PROOF TESTING ):

تست نشتی ( LT ) - تست فشار : 

بازرسی توسط مایع نافذ ( ,FPT DPT ) : 

بازرسی توسط ذرات مغناطیسی ( MT ) :

رادیوگرافی ( RT ) :

روش مقاومت الکتریکی : 

روش بازرسی آلتراسونیک ( UT ) :

۳.۶ تستها ی مخرب : 

تست جدایش (PEEL TEST) :

تست کشش وبرش : 

تست خستگی : 

تست ضربه : 

تست پیچش : 

آزمایش متالوگرافی :برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,