دانلود پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی Mugil auratبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

 پیشینه تحقیق 

 تاكسونومی 

 مشخصات كلی راسته كفال ماهی شكلان 

 مشخصات خانواده كفال ماهیان 

 مشخصات كفال طلایی 

 زیست شناسی كفال طلایی 

 مشخصات زیستی كفال طلایی 

 تحمل درجه حرارت 

 تحمل شوری 

 تحمل مقادیر اكسیژن 

 تغذیه كفال طلایی 

 ارزش اقتصادی كفال ماهیان 

 ارزش غذایی ماهی كفال  

 پراكنش كفال ماهیان 

 دریای خزر 

 تولید مثل كفال طلایی 

 دستگاه تولید مثل كفال طلایی 

 اسپرماتوژنز 

 ساختمان اسپرماتوزوئید  

 فعالیت اسپرماتوزوئید  

 رابطه بین میزان ATP و تحرك اسپرم  

 مكانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز  

 AMP حلقوی بعنوان یك پیامبر ثانویه  

 extenders  

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

 مواد و وسایل مورد نیاز  

 خصوصیات كیت تعیین ATP   

 اجزای كیت تعیین ATP    

 روش آماده سازی محلولها 

 خصوصیات و كاربردهای بافر HEPES  

 روش آماده سازی محلول بافر HEPES 

 روش آماده سازی محلول بی كربنات سدیم 

 روش آماده سازی محلول گلیسرول % و گلوكز

 روش كار   

فصل سوم : نتایج تحقیقبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,