دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردیبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:
شامل:
راهبرد (استراتژی)
مراتب راهبرد (سطوح سه گانه راهبردها در سازمان)
راهبرد سطح سازمان مادر
راهبرد سطح مؤسسه(راهبرد سازمان در فعالیتهای عمده)
راهبرد سطح عملیاتی(وظیفه)
فراگرد برنامه ریزی راهبردی
شناسایی رسالت سازمان
تدوین هدفهای خرد و کلان
شناسایی ارزشها و فرهنگ سازمانی
شناسایی سازمان از حیث قوتها و ضعفهای آن
شناسایی محیط از حیث فرصتها و تهدیدهای آن
تدوین راهبرد در سطح کل سازمان
برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری
ماتریس بی. سی.جی
بررسی تأثیر راهبردهای بازار بر سودآوری
مدل هفت s و فرهنگ سازمان
تدوین راهبرد در سطح موسسه یا فعالیتهای عمده سازمان
راهبردهای رقابتی عام
انواع راهبردهای انطباقی
چرخه حیات محصول
تدوین راهبرد در سطح عملیاتی
اجرای راهبرد
دامهای برنامه ریزی


برچست ها : دامهای برنامه ریزی,اجرای راهبرد,تدوین راهبرد در سطح عملیاتی,چرخه حیات محصول,انواع راهبردهای انطباقی,راهبردهای رقابتی عام,تدوین راهبرد در سطح موسسه یا فعالیتهای عمده سازمان,مدل هفت s و فرهنگ سازمان,بررسی تأثیر راهبردهای بازار بر سودآوری,ماتریس بی سی جی,برنامه ریزی سبد سرمایه گذاری,تدوین راهبرد در سطح کل سازمان,شناسایی محیط از حیث فرصتها و تهدیدهای آن,شناسایی سازمان از حیث قوتها و ضعفهای آن,شناسایی ارزشها و فرهنگ سازمانی,تدوین هدفهای خرد و کلان,شناسایی رسالت سازمان,فراگرد برنامه ریزی راهبردی,راهبرد سطح عملیاتی وظیفه,راهبرد سطح مؤسسه راهبرد سازمان در فعالیتهای عمده,راهبرد سطح سازمان مادر,مراتب راهبرد سطوح سه گانه راهبردها در سازمان,راهبرد استراتژی,شامل,دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان


برچست ها :