دانلود مقاله معماری نرم افزاربرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:
فصل اول

مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن

مقدمه 

تاریخچه معماری

مفهوم و تعریف معماری

چارچوبهای معماری

چارچوب معماری Zachman

چارچوب معماری FEAF

چارچوب معماری CISR

چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها

دسته‌بندی معماری‌ها

معماری سیستم، معماری نرم‌افزار

معماری سازمان

معماری کسب و کار

معماری اطلاعات

معماری سیستمهای کاربردی

معماری داده 

معماری تکنولوژی

معماریهای دیگر


فصل دوم

مفهوم معماری نرم‌افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها

مقدمه 

مفهوم معماری نرم‌افزار

تعاریف معماری نرم‌افزار

دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار

وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت

کیفی بودن شناسه "سطح بالا بودن" در مفهوم معماری

تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف

ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف

اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء

ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار

مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها

تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب

رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال

اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زیرسیستم

خصوصیت، واسط، رفتار

ساختار، سازماندهی، چارچوب


فصل سوم

مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار

مقدمه 

مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی

تعریف کیفیت در نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی

Observable via Execution

Not Observable via Execution

معرفی برخی از صفات کیفی نرم‌افزار بر اساس دسته‌بندی [Bass ]

صفات دسته اول: صفات کیفی سیستمی

Availability

Performance

Security

Functionality

Usability

Modifiability

Portability

Reusability

Integrability

Testability

صفات دسته دوم: صفات کیفی کسب و کار

Time to Market

Cost and benefit

Projected lifetime of the system

Targeted Market

Rollout schedule

Integration with legacy systems

صفات دسته سوم: صفات کیفی معماری

Conceptual Integration

Correctness and Completeness

Buildability

TradeOff موجود بین صفات کیفی


فصل چهارم

سبک‌ها و الگوهای معماری نرم‌افزار و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها

مقدمه و تاریخچه

تعریف سبک معماری

تعاریف مختلف سبک معماری نرم‌افزار

معرفی برخی سبک‌های متداول

سبک‌های متمركز روی داده

سبک‌های جریان داده

سبک‌های ماشین مجازی

سبک‌های فراخوانی و بازگشت

سبک‌های موئلفه‌های مستقل

سبك‌های چند ریختی

الگوهای معماری نرم‌افزار

سازماندهی الگوها

الگوهای پیاده‌سازی

الگوهای طراحی

الگوهای معماری

الگوها و سبک‌ها

ارزیابی و انتخاب یک سبک معماری نرم‌افزار

پارامترهای ارزیابی سبکها

جدول ارزیابی سبکها

تکمیل جدول ارزیابی سبکها

ارائه الگوریتم استفاده از جدول

مشکلات موجود

فصل پنجم

طرح مشکل موجود، سوابق، راهکارها و کارهای انجام شده

مقدمه

طرح مشکل موجود در سبکهای معماری نرم‌افزار

دسته‌بندی‌های سبکهای معماری

دسته‌بندی‌های موضوعی

دسته‌بندی‌ سبکهای معماری بر اساس [Clements ]

دسته‌بندی‌های سیستمی


فصل ششم

ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار

مقدمه

ورودی و خروجی‌های یک استاندارد سازماندهی سبکها

بررسی جنبه‌های موجود برای ارائه یک استاندارد سازماندهی

دسته‌بندی‌های سیستمی

دسته‌بندی‌های موضوعی

روشهای ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار

روشهایی استاندارد برای مستند کردن و جمع‌بندی سبکها

اجزاء استاندارد سازماندهی سبکها

دسته‌بندی پیشنهادی برای کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار

کاتالوگ مستند سازی کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار

معرفی فرایند ایجاد استاندارد سازماندهی سبکها

فاز اول: تهیه استانداردهای مورد نیاز

قدم اول: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری

قدم دوم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سبکهای معماری نرم‌افزار

قدم سوم: ارائه یک استاندارد برای مستند کردن هر سبک معماری نرم‌افزار

قدم چهارم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع مشخصه‌های کیفی

فاز دوم: تهیه دسته‌بندی استاندارد و قالب استانداردِ کاتالوگ سبکها

قدم اول: ارائه یک قالب دسته‌بندی استاندارد برای سبکهای معماری نرم‌افزار

قدم دوم: ارائه یک قالب استاندارد برای کاتالوگ کلیه سبکهای معماری نرم افزار

فاز سوم: جمع‌آوری و مستند کردن سبکهای موجود و ارائه روشهای ارزیابی

قدم اول: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های موضوعی به استاندارد

قدم دوم: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های سیستمی به استاندارد

قدم سوم: تهیه یا ارائه مدل ارزیابی برای سبکهای هر نوع سبک/نوع سیستم

فاز چهارم: ارائه طرحهای کاربرد، توسعه و سازگاری استاندارد

قدم اول: ارائه طرح استانداردِ ارائه سبکهای جدید

قدم دوم: ارائه طرحها و قوانین توسعه استانداردهای موجود

جمع‌بندی کلی استاندارد ارائه شده


فصل هفتم

مدلسازی فرایندهای استاندارد ارائه شده، بر اساس UML

مقدمه

فرایند مدلسازی فرایند

مدل کردن منابع کسب‌وکار

مدل کردن اهداف کسب‌وکار

تعیین Actorهای کسب‌وکار

مدل جریانهای کاری موجود در استاندارد

جریانهای کاری فاز اول

فاز اول  قدم اول

فاز اول قدم دوم

فاز اول  قدم سوم

فاز اول  قدم چهارم

جریانهای کاری فاز دوم

فاز دوم  قدم اول

فاز دوم  قدم دوم

جریانهای کاری فاز سوم

فاز سوم  قدم اول

فاز سوم  قدم دوم

فاز سوم  قدم سوم

جریانهای کاری فاز چهارم

فاز چهارم  قدم اول

فاز چهارم  قدم دوم

مدل خروجی‌های کسب‌وکار

منابع و مراجع


به استاندارد نهایی خواهد شد.برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,