دانلود مقاله بررسی تابع متغیر مختلط


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


ویژگیهای تحلیلی نگاشت 

جبر مختلط 

همیوغ مختلط 

تابعهای متغییر مختلط 

شرایط  کوشی ریمان 

توابع تحلیلی 

قضیه ی انتگرال کوشی 

انتگرال های پربندی 

اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس 

نواحی همبند چند گانه 

فرمول انتگرال کوشی 

مشتقها 

قضیه ی موره آ 

خلاصه 

بسط لوران 

بسط تایلور 

اصل انعکاس شوارتز 

ادامه ی تحلیلی 

سری لورن 

نگاشت 

انتقال 

چرخش 

انعکاس 

نقطه های شاخه و توابع چند مقدار 

    نگاشت همدیس 

تابعهای متغیر مختلط 

ویژگیهای تحلیلی نگاشتبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,