دانلود رایگان مقاله Fault tolerance and reliability in field programmable gate

عنوان : Fault tolerance and reliability in field programmable gate arraysدانلود مقاله اصلی

دانلود ترجمه

عنوان مقاله: ترجمه مقاله قابلیت اطمینان و تحمل پذیری در برابر خطا در آرایه های درگاه قابل برنامه ریزی فیلد


FPGA ها  توانایی پیکربندی مجدد در فیلد را در زمان اجرا دارند و از ان رو فرصت هایی را به منظور غلبه بر چنین خطاهایی فراهم می سازند. کاهش قابلیت اطمینان در سطح دستگاه و افزایش  تنوع در پروسه های within-die را میتوان از مباحث بسیار مهم برای آرایه های درگاه با قابلیت برنامه ریزیفیلد (FPGA)  دانست که منجر به توسعه ی پویای خطاها در طول چرخه ی عمر مدار ادغام یافته میشود. این مطالعه یک بررسی جامع بر روی متد های تشخیص خطا و شِماهای تحمل پذیری در برابر خطا را برای FPGA ها و تنزل دستگاه ها و با هدف ایجاد یک مبنای قوی برای پژوهش های آینده در این حوزه ارائه میدهد. همه ی متد ها از نظر کمی مقایسه شده اند و بعضی از آنها نیز مورد تأکید قرار گرفته اند.برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,