دانلود تاريخ تحولات كيفری بعد از مشروطه


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


                  

                        پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق

                       مقدمات جنبش مشروطه در ایران 

                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی 

                       الف – درآمد 

                       ب- دوران پایان قاجار  اوضاع قضائی و دادرسی

                       ج – عصر مشروطه 

                       ج- فهم اصل تفكیك قوا از هم و استقلال قوه قضائیه 

                       ج-- اصل دو درجه بودن رسیدگی 

                       ج – اصل انفصال ناپذیر بودن قضات 

                       ج –  تعدد یا وحدت دادرس 

                       ج – علنی بودن محاكمات 

                        د – تشكیلات قضائی 

                        د – - تشكیلات قضائی 

                        د-- محاكم جزا 

                        الف – محكمه پلیس 

                        ب – محكمه جزا 

                        ج – دادگاه جنائی 

                     د – محاكم اداری 

                     ه – محاكم نظامی 

                     ح – اصلاحات 

                    ظ – نتیجه -

                    نظام قضائی در دوره پهلوی 

                     فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین 

                    مبحث اول : انحلال عدلیه 

                   گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه 

                   مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین  

                     فصل دوم : تشكیلات قضائی 

                    گفتار اول : محاكم عمومی 

                     گفتار دوم : محاكم اختصاصی

                     مبحث اول : حاكمیت نسبی قضائی 

                     مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

                     گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی 

                      گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی 

                       گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

-                    جهت گیری كلی قوانین حقوقی و قضائی 

-                   قوانین شكلی – قانون اصول محاكمات جزایی 

-                  قوانین ماهوی 

               قانون مجازات عمومی 

-                       فقدان امنیت و عدالت قضائی 

-                      تحولات كیفری بعد از سقوط رضاخان 

                      برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,