دانلود تاثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول كلیات تحقیق

مقدمه 

 بیان مسأله 

 اهمیت تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 چهار چوب نظری تحقیق 

 فرضیه های تحقیق 

 قلمرو تحقیق 

 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 مقدمه 

 ساختار سرمایه 

 استراتژی تأمین مالی 

روش های تأمین مالی 

 تأمین مالی کوتاه مدت 

 تأمین مالی میان مدت 

 تأمین مالی بلند مدت 

 تأمین مالی و ساختار سرمایه 

 هزینه تأمین مالی 

 روش تعیین ساختار سرمایه 

 تئوری های ساختار سرمایه 

 دیدگاه سود خالص 

 دیدگاه سود خالص عملیاتی 

 دیدگاه سنتی 

 دیدگاه مود یلیانی و میلر 

دیدگاه ایستا تئوری توازی یا نظریه مصالحه 

 دیدگاه ترجیحی 

 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 

 گروه صنعت 

 اندازه شرکت 

 نرخ رشد شرکت 

 سود آوری 

 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 

 دارایی های وثیقه ای 

 اهرم عملیاتی 

 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 

 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 

 تحقیقات داخلی 

 تحقیقات خارجی 

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه 

 روش تحقیق 

 اهداف تحقیق 

 فرضیات تحقیق 

 مدل تحلیلی تحقیق 

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق 

 جامعه آماری 

 نمونه آماری 

 روش گردآوری اطلاعات 

 واکاوی داده ها 

 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss 

 بررسی مفروضات رگرسیون 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏ 

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی مفروضات رگرسیون سال  

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

 تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

نتیجه گیری در سال  

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق در سال  

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

 نتیجه گیری در سال   

 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای   

بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 

بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 

بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 

همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر 

تحلیل رگرسیون 

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 مقدمه 

 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 

 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق 

 پیشنهادات کاربردی 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 

پیوست ها

منابع و ماخذ


برچسب ها: منابع و ماخذ,پیوست ها,پیشنهادات برای تحقیقات آتی,پیشنهادات کاربردی,محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق,نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم,نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم,نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم,نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول,خلاصه و نتیجه گیری تحقیق,مقدمه,فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها,بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها,بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها,بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها,بررسی فرض نرمال بودن خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها,بررسی فرض نرمال بودن خطاها,بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,نتیجه گیری در سال,تحلیل رگرسیون,همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر,بررسی فرض همبسته نبودن خطاها,بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها,بررسی مفروضات رگرسیون سال,بررسی فرضیه های تحقیق در سال,مقدمه,فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها,بررسی مفروضات رگرسیون,برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss,واکاوی داده ها,روش گردآوری اطلاعات,نمونه آماری,جامعه آماری,نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق,مدل تحلیلی تحقیق,فرضیات تحقیق,اهداف تحقیق,روش تحقیق,مقدمه,فصل سوم روش اجرای تحقیق,تحقیقات خارجی,تحقیقات داخلی,عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه,سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه,اهرم عملیاتی,دارایی های وثیقه ای,تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت,سود آوری,نرخ رشد شرکت,اندازه شرکت,گروه صنعت,عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه,دیدگاه ترجیحی,دیدگاه ایستا تئوری توازی یا نظریه مصالحه,دیدگاه مود یلیانی و میلر,دیدگاه سنتی,دیدگاه سود خالص عملیاتی,دیدگاه سود خالص,تئوری های ساختار سرمایه,روش تعیین ساختار سرمایه,هزینه تأمین مالی,تأمین مالی و ساختار سرمایه,تأمین مالی بلند مدت,تأمین مالی میان مدت,تأمین مالی کوتاه مدت,روش های تأمین مالی,استراتژی تأمین مالی,ساختار سرمایه,مقدمه,فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق,تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات,قلمرو تحقیق,فرضیه های تحقیق,چهار چوب نظری تحقیق,اهداف تحقیق,اهمیت تحقیق,بیان مسأله,مقدمه,فصل اول كلیات تحقیق,مقدمه,چكیده


برچست ها :