پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت
دانلودقابلیت اعتماد یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

مقیاس مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط معلمان ، والدین و دانش آموزان است . هر یک از فرم های مقیاس را می توان به تنهایی یا همزمان به کار گرفت . در پژوهش حاضر فرم معلم استفاده شده است. معلمان از مهمترین منابع کسب اطلاع در زمینه رفتار و کفایت دانش آموزان می باشند. معلمان این پرسشنامه را که دارای ۴۷ پرسش سه نمره ای ( دارای گزینه های هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات) است، برای تمام دانش آموزان تکمیل کرده اند محتوای این مقیاس در برگیرنده دو بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری است .

 

 


برچست ها : تحقیق,معلم,مدارس,علوم تربیتی,پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت دانلود,دانلود,گرشام و الیوت,پرسشنامه مهارت های اجتماعی,دانلود


برچست ها :